چهارشنبه زینب صبح ساعت ۹ رفته بود باشگاه من ساعت ۱۰ تازه از خونه زدم بیرون ! ده و نیم باشگاه بودم . زینب تشک انداخته بود شکم کار میکرد ، گفتم کجایی ؟ دومین حرکت شکم رو توی برنامه نشون داد گفت اینجا . چنان تند تند ورزش کردم که آخرش که زینب فیله میزد من نشسته بودم روی وزنه ها کنار دستگاه فیله . حدودا یه ربع بود که ورزشم تموم شده بود 😂
بهش میگم شنبه زود بیایم ؟ میگه میخوای تو تا ۱۰ ۱۰:۳۰ بخواب بعد بیا باشگاه . یبار نشد من ورزشم تموم شه استراحت کنم تا تو تموم کنی !!