و اما شاید بهتر باشه فصل جدیدی رو شروع کنم ...

پاییز فصل آخر سال است ...