همینه که هست ...

درد ها فراموش میشوند ، ولی همدرد ها هرگز !

من

حرف که نمیخوام بزنم درباره چیزی ولی همینقدر بگم که مدتیه وسط بلند بلند با آهنگ خوندن هام ، وسط فکر کردن هام ، وسط تنهایی هام حتی وسط خندیدن هام بغضم میشکنه و قطره قطره اشک میریزم ...
خودم رو میبینم که دارم شیرجه میزنم ، از لبه ء پشت بوم به حیاط ، یا از هرجای دیگه ، بعد پیش خودم میگم اوه من شنا بلد نیستم ! غرق میشم ؟ نه .
فقط خسته م ، خسته م ، خسته م ، غمگینم ، غمگینم ، غمگینم ...
۱۳
همه عاشق شدن را بلدند ، اما فقط افراد کمی هستند که بلدند چگونه در عشق با یک نفر برای مدتی طولانی بمانند ...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان