بعضی ها هم هرکاری کنن درست بشو نیستن چون جنسشون خرابه!
.
وای بر منحرفان!