راستی میدونستید هر چی میکشیم تقصیر خودمونه؟ از ماست که بر ماست !
توضیح هم نمیدم !!