همینه که هست ...

درد ها فراموش میشوند ، ولی همدرد ها هرگز !

و لبخند هایی که بر لب هامان خاکستر شد ...
۱۴
همه عاشق شدن را بلدند ، اما فقط افراد کمی هستند که بلدند چگونه در عشق با یک نفر برای مدتی طولانی بمانند ...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان