امروز ظهر مرد خونه وقت دندونپزشکی داشت ، رفت دندونپزشکی پاشدم واسش سوپ پختم خونه رو جمع و جور کردم و نشستم به پَس دوز کردن دمپای شلوار ...
با یه لبخند بزرگ و دو تا پیتزا از راه رسید و گفت بدو بیا پیتزا خریدم برات و رفت دست و صورتش رو بشوره ، براش سس تند آوردم و نشستم به دوخت و دوز . اومد گفت باز کن بخوریم دیگه :)) گفتم من روزه م !! درحالی که شوکه شده بود سرش رو انداخت پایین ۵ دقیقه توی همون وضعیت بود بعد گفت عه یادم رفته بود روزه ای !
طفلک اومد منو غافلگیر کنه خودش غافلگیر شد !!