چشممان روشن ، داداش بزرگه مان آمده مرخصی میان دوره :))))
.
یه سرباز چی ها میتونه با خودش ببره که توی پادگان بخوره ؟