حالا اگه تلگرام نداشته باشیم به عهد دقیانوس برنمیگردیم با دود به هم پیام نمیدیم، شاید به پیام رسان های داخلی هم نپیوندیم ، ما ایستاده میمیریم اما سر خم نمیکنیم!