همینه که هست ...

درد ها فراموش میشوند ، ولی همدرد ها هرگز !

از اون روزا

و روزهایی هم هست که دلم هیچی نمیخواد ...
۱۱
همه عاشق شدن را بلدند ، اما فقط افراد کمی هستند که بلدند چگونه در عشق با یک نفر برای مدتی طولانی بمانند ...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان