همینه که هست ...

درد ها فراموش میشوند ، ولی همدرد ها هرگز !

محمّد رسول الله

میگه حضرت محمد هر جا که میرفت به برکت قدمش همه جا آباد میشد ...
میگم کاش ما هم یه بچه داشتیم که برامون برکت می آورد ...
میگه اسمش رو میزاشتیم محمد
میگم اسمش رو میزاشتیم علی
میگه اسمش رو میزاشتیم محمدعلی
میگم اسمش رو میزاشتیم محمدعلی
۱۶
همه عاشق شدن را بلدند ، اما فقط افراد کمی هستند که بلدند چگونه در عشق با یک نفر برای مدتی طولانی بمانند ...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان