کار از نقطه ویرگول گذاشتن گذشته ، باید خط چین بکشیم ...