میگه میخوام ابروهام بلندُ پهن باشه ، آخه " استاد جون " اینجوری دوست داره ...

با هم میریم آرایشگاه ...

میگه : استاد جون دوست داره دختر چهره اش شرقی باشه ...

میگم : پس واجب شد حتما یه روز بیام دانشگاهتون . پیوندِ ابروهامو برنمیدارم ، لنز مشکی هم میزارم ، چه شود ...

میگه : شما بیخود میکنی ...

میخندمُ میگم : بهش اعتماد نداری؟

میگه : نه ! خیلی عوضیه ...

میگم : خب به من که اعتماد داری، نداری؟

میگه :به تو اعتماد دارم ولی اون خیلی عوضیه ...

میخندمُ میگم شبیه گربه های قجری شدی با اون ابروهات ...