از سرعتگیرهای زندگی گله نمیکنیم ، غصه نمیخوریم که غصه برای پوستمان ضرر دارد ، پرواز می آموزیم ...