چندین بار برای خودم خیال بافی کرده بودم . همون وقت که دیگه کارهای مورد علاقه م هم حالم رو سر جاش نمی آورد ، پیش خودم فکر کردم ، یعنی اصلا براش برنامه ریزی کرده بودم‌ ...
میرفتیم شمال ، ویلای کنار آب ، شب مینشستم لب دریا ، حرف میزدم ، حرف میزدم ، حرف میزدم ...
میرفتم توی آب ، توی آب قدم میزدم . مثل سنگ توی آب فرو میرفتم ، فقط میرفتم ...