همینه که هست ...

درد ها فراموش میشوند ، ولی همدرد ها هرگز !

اشک

یادم نیست که از موسسه برمیگشتم یا از خرید ، ولی روی صندلی آخر اتوبوس نشسته بودم ، خانومی که روی صندلی روبرویی نشسته بود هندزفری به گوشش بود ، چشماش پر اشک شد اشک هاش چکید !
امروز روی صندلی اتوبوس نشسته بودم ، هندزفری به گوشم بود ، آهنگ گوش میکردم ، چشمام پر اشک شد ، اشکم چکید !

۲۴
همه عاشق شدن را بلدند ، اما فقط افراد کمی هستند که بلدند چگونه در عشق با یک نفر برای مدتی طولانی بمانند ...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان