همینه که هست ...

درد ها فراموش میشوند ، ولی همدرد ها هرگز !

بافتنی

برای خودم یک کیف میبافم، یاد یه خاطره میوفتم و خنده م میگیره...

دو سال پیش همین موقع ها بود که تصمیم گرفتم برای آقای همسر بافتنی ببافم و غافلگیرش کنم . تصمیم خوبی بود ولی نمیتونستم جلوی خودش بافتنی ببافم. 

وقتهایی که میخواستم برم دانشگاه توی اتوبوس بافتنی م رو میبافتم. یه روز یه خانوم کاملا زل زده بود به من و بافتنی م. همیشه از اینکه کسی بهم زل بزنه بدم میاد . چند دقیقه ای بود که نگاهم میکرد و من دیگه داشتم کلافه میشدم .

بهش نگاه کردم ،لبخند زدم، بافتنی م رو رو بهش گرفتم و گفتم خوشگله؟ ژیله س ،واسه همسرم میبافم! 

شوکه شد، لبخند زد و گفت خیلی خوشگله. 

تا آخر مسیر هر وقت نگاهمون به هم می افتاد لبخند می زدیم. 

۳۱ ۱
همه عاشق شدن را بلدند ، اما فقط افراد کمی هستند که بلدند چگونه در عشق با یک نفر برای مدتی طولانی بمانند ...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان