همینه که هست ...

درد ها فراموش میشوند ، ولی همدرد ها هرگز !

شهرستانی ها !

رفته بودیم خونه مادرشوهرم ، داشت تعریف میکرد که رفته بوده چشمش رو عمل کنه خیلی شلوغ بوده ، همه از شهرستان اومده بودن و تاکید داشت که شهرستانی ها اومدن ! یهو پدر شوهرم گفت تو کجایی ای ؟ مادرشوهرم گفت یزدی ام ولی ۵۰ ساله تی رون ( تلفظ تهران ) زندگی میکنم !!
۱۳ ۱۰
همه عاشق شدن را بلدند ، اما فقط افراد کمی هستند که بلدند چگونه در عشق با یک نفر برای مدتی طولانی بمانند ...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان