رفته بودیم خونه مادرشوهرم ، داشت تعریف میکرد که رفته بوده چشمش رو عمل کنه خیلی شلوغ بوده ، همه از شهرستان اومده بودن و تاکید داشت که شهرستانی ها اومدن ! یهو پدر شوهرم گفت تو کجایی ای ؟ مادرشوهرم گفت یزدی ام ولی ۵۰ ساله تی رون ( تلفظ تهران ) زندگی میکنم !!