همینه که هست ...

درد ها فراموش میشوند ، ولی همدرد ها هرگز !

شب

شب هایی که " بخیر " بودنشون رو برام آرزو نمیکنی تا مرز " شر " شدگی پیش میرن ...
۸ ۸
همه عاشق شدن را بلدند ، اما فقط افراد کمی هستند که بلدند چگونه در عشق با یک نفر برای مدتی طولانی بمانند ...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان